Serbisyong ENDOCRINOLOGISTS

Endocrinology\ ˌen-də-kri-ˈnä-lə-jē\ pangngalan. – Ang pag-aaral ng mga hormones at mga sakit tungkol dito. Endocrinologist\ ˌen-də-kri-ˈnä-lə-jēst\ pangngalan. – Isang doktor na nagsanay sa Endocrinology.
Read More »