Adrenal and Pituitary Gland Diseases

Cushing’s syndrome

Cushing’s syndrome is an endocrine disorder that presents with a constellation of signs and symptoms resulting from long term exposure to cortisol.

Primary Aldosteronism

Primary aldosteronism (PA) is a hormonal disorder characterized by excess of aldosterone.

Pheochromocytoma

Pheochromocytoma is a very rare type of tumor that arises from a specific type of cell called chromaffin cells.

Adrenal incidentaloma

Adrenal glands are hormone producing glands located on top of each kidney.

Ano ang Endocrine Hypertension?

Ang pangkaraniwang hypertension ay dulot ng pagsisikip ng mga ugat na dinadaluyan ng dugo. Ito ay pinapasidhi ng katandaan, pagkain ng maaalat na pagkain at sakit ng mga organs gaya ng puso at bato.   Ngunit may tinatawag din na ENDOCRINE HYPERTENSION. Ito ay karaniwang nagmumula sa mga sakit ng
Read More »